Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมพลังเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมพลังเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “ไม่จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับความสะดวกสะบายในการติดต่อราชการ “ไม่ยอม” หากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน “ไม่เพิกเฉย” เมื่อพบเห็นการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่และพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุจริต และประพฤติมิชอบ

           ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแจ้งเบาะแส www.mcru.ac.th สแกนช่องทางการร้องเรียน หรือ https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint


   

 

  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี