Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง
ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง นั้น 
          บัดนี้
การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตาม บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
          ผู้
ที่มีบัญชีรายชื่อแนบตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราภัหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 แล้วถือว่ารายงานตัว โครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ตามประเภทความสามารถครบถ้วน

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา