Accessibility Tools

Integrity and Transparency Assessment 2024 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

            Integrity and Transparency Assessment 2024 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ ITAS.NACC.GOTH
  • ค้นหาชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

สแกน QR CODE เพื่อประเมินทันที ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประเมิน

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ