Accessibility Tools

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2565

            การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสอบถาม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2567 ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปสู่การประเมินผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต อย่างมีคุณภาพต่อไป

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา