Accessibility Tools

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)


            ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ข้าพเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยทุกคน ขอประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะร่วมกันสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และพึงปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด รวมถึงจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

  รายละเอียด
รายละเอียด (Details in the attached file)

 

  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี