Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566

                    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล