Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
  

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 9 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ อํานวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  สมัครเรียนได้ที่ : http://apr.mcru.ac.th/Admission2

  

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน