Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” THE S.E.A. WRITE AWARD LONGLIST ครั้งที่ 62

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” THE S.E.A. WRITE AWARD LONGLIST ครั้งที่ 62 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. จักรวาลล้วนวงกลม The Universe is Always Spinning  รายละเอียด
          2. ด้วยรักและผุพัง Family comes first   รายละเอียด
          3. ท่านกัปตัน และเรื่องเล่าของคนอื่น ๆ Beloved captain  รายละเอียด
          4. อาจไม่เหมาะหากเปราะบาง  รายละเอียด
          5. 1Divine Being ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ  รายละเอียด
     
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ