Accessibility Tools

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (โครงการ CWIE+EEC)

          ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ประเภทด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (โครงการ CWIE+EEC)

          โครงงานที่ได้รับรางวัลระดับ "ชนะเลิศ" คือ 🏆โครงงาน เรื่อง เครื่อง M/C Support Process Assy Connector คุณภาพในการหยิบสายไฟ และ JIG ป้องกันการเสียบสายไฟผิด
          จัดทำโดย นายพชร จันทร์ตรง และนายเสริมพล มหาโชติ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ
          ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยคาร์โชว์ ออโต้โมทีฟ โปรดักส์ จำกัด

          🌈โครงงานที่ได้รับรางวัลระดับ "รองชนะเลิศ" คือ 🥈โครงงาน เรื่องการออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบการคัดแยกสีของชิ้นงานด้วยกล้องอัจฉริยะ
          จัดทำโดย นางสาวสรณ์สิริ สิงห์ถม  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ
          ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


          🌈โครงงานที่ได้รับรางวัลระดับ "ชมเชย" คือ🏅โครงงาน เรื่อง "การปรับปรุงและพัฒนาแผนกเชื่อมด้วยระบบTPS"
          จัดทำโดย นายปฏิภาณ  วงศาโรจน์  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
          ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท เจริญลาภออโต้พาร์ท จำกัด

   

 

  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง