Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 56 หมวดความรู้ทั่วไป

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 56 หมวดความรู้ทั่วไป มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ประมวลกฎหมายอาญา รายละเอียด
          2. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม = เทคนิคและกรณีศึกษา รายละเอียด
          3. เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 รายละเอียด
          4. ชีวเคมีทางโภชนาการ   รายละเอียด
          5. เคมีวิเคราะห์ รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ