Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567
 

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง นั้น 

         บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตาม บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

         ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อแนบตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราภัหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แล้วถือว่ารายงานตัว โครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ตามประเภทความสามารถครบถ้วน

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา