Accessibility Tools

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ)

       ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ) โครงงานที่ได้รับรางวัลระดับ "ชนะเลิศ" คือ โครงงาน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม จัดทำโดย นายธาดา  ปิงเมืองเหล็ก และนางสาวรินลดา  เงินโสภา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม

   

 

  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง