Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
   

             สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดาเนินงานตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อโอทอภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 

              คูปองวิทย์เพื่อโอทอเป็นแนวทางภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (โดยการให้ คําปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือพัฒนาเทคโนโลยี) ในรูปแบบการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

             () พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ํา                                          () พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

             () พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต                               () พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

             () พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน                            () พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ Quadrant C รวมถึง การเพิ่มมูลค่า เพิ่มผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  รายละเอียด

 

  ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ