Accessibility Tools

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ และ นายกริช ขําเจริญ ในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดแสดงนิทรรศการ กับการน้อมนํา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม" เรื่อง “จากอดีตสู่อนาคต: ก้าวสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน" จากผลงานวิจัยเรือง "การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนฐานมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาข่าวไทย ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตําบลเตาปูน อําาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" THE 7th RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL AND INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE ในวันที 15 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา