Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๖

ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏหมู่บ้านจอมบึง
งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ ” 
เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๖

       ด้วยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กําหนดจัด งานลานวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๔ “เพลินเพลง เล่นรําวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๖  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และสระมุจรินทร์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง และบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมของนักศึกษา ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด คือ ๑) การประกวดนางนพมาศ ๒) การประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง และ ๓) การประกวดกระทง จึงขอประกาศรายละเอียดและรางวัลการประกวด ดังนี้

 
  รายละเอียด
  กำหนดการจัดงาน
  สมัครประกวดนางนพมาศ
  สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  สมัครประกวดกระทง

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม