Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  ใบสมัคร
  สมัครออนไลน์

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย