Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรคัดเลือกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับทุกคณะ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสือ
          ☞☞☞โดยสามารถสแกนข้อมูลจากคิวอาร์โค้ดในภาพ หรือคลิกลิงก์ ซึ่งประกอบไปด้วย
          วิธีการคัดเลือกหนังสือ
          รายชื่อหนังสือ
          หมายเหตุ : สามารถคัดเลือกหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวน

          *ขอความร่วมมือในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สำนักฯ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความเหมาะสมต่อไป.

          ติดต่อสอบถามเรื่องการคัดเลือกหนังสือ โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1606 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ (บรรณารักษ์) ชั้น3 อาคารห้องสมุด(สำนักวิทยบริการฯ)

 
   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ