Accessibility Tools

ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567
       

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 ฉบับลง วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นั้น 

          มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี และ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี จํานวน 100 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่และมีความสามารถได้แสดงออกเพื่อการสร้างชื่อเสียง ให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  รายละเอียด
ใบสมัคร

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา