Accessibility Tools

งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา

        งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 12 ตุลาคม 2566 รับชมได้ที่ เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 12.00 - 13.00 น.

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร