Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564

          ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ สํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หากเลยกําหนดดังกล่าวจะเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท)

          ติดต่อรับด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน ทั้งนี้ หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน (แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบฉันทะ (ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ)


   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา