Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566”

                    ✿ ✿ ✏️ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารวิชาการวิทยาแสงธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2566

                    📍 Linkแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566” https://shorturl.asia/d7FTw                    
                    📍บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์  Link :https://shorturl.asia/xtR4Z
                    ☎️ ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ