Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566"

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวสายพันธุ์หลักที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี" งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566" (Thailand Research Expo 2023) ในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เช็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา