Accessibility Tools

ประกาศรายละเอียดการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง รายละเอียดการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

 

 

          เพื่อให้การดําเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รายละเอียดการดําเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษา