Accessibility Tools

ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564

 

          ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 . และ 14.30 . ตามลําดับ หอประชุมศิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นั้น 

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะนําบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็น ผู้ที่จบการศึกษาภาคเรียนที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 . หอประชุมศิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

          เพื่อให้การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา