Accessibility Tools

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้ที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับศักยภาพการประกอบธุรกิจทุกระดับ
          ✍️คุณสมบัติ
          🥇นักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
          🥈อาจารย์ / นักวิจัย / บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา
          🥉ศิษย์เก่า / ผู้ประกอบการทั่วไป
          📑สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ Startup 2566

 

  ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ