Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญเข้าร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ “เรียนรู้ท้องถิ่น สืบศิลป์ชาติพันธุ์”

ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏหมู่บ้านจอมบึง
งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ “เรียนรู้ท้องถิ่น สืบศิลป์ชาติพันธุ์” 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารโดม ๑ ด้านข้างอาคารอำนวยการ

 

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จึงจัด งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ “เรียนรู้ท้องถิ่น สืบศิลป์ชาติพันธุ์” ในวันพุธวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจัดงานครั้งนี้ได้มี กิจกรรมการแข่งขันประกวด คือ ๑) การแข่งขันประกวดส้มตํา “ตําลีลา พาแซ่บ” และ ๒) การแข่งขันประกวด ร้องเพลง “ร้องเพื่อแม่แพ้บ่ได้” จึงขอประกาศรายละเอียดและรางวัลการแข่งขัน ดังนี้ 

  รายละเอียด
กำหนดการ
  แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครประกวดร้องเพลง
  แบบฟอร์มลงทะเบียนประกวดส้มตำลีลา

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม