Accessibility Tools

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up)

                   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกคน (ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา) ที่มีฝัน ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up)
                   สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.) ผ่านระบบ QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   

 

  ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ