Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้
ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                     บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียด
บัญชีแนบท้ายผู้มาสมัคร
มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล