Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 2/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) จำนวน ๓ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  นั้น

        บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านใน ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

        ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้น ๑ อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หากไม่มา รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ณ หน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล