Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติฯ (ครั้งที่ 1/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตําแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จํานวน อัตรา (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

       บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครสอบ 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล