Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 7/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
(ครั้งที่ 7/2566)
       

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
         1. ชื่อตำแหน่ง และขอบข่ายภาระหน้าที่ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
             1.1  ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
                    ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                    1.1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                    1.1.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                    1.1.3 เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                    1.1.4 ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                    1.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย
                    1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล