Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ 
สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล 
งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน  ๒ อัตรา สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล  งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
          บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียด
รายละเอียด

 

  ที่มา : โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล