Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน  ๑ อัตรา  สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล 
งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
          บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศว่า ผู้มาสมัครสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน

รายละเอียด

 

  ที่มา : โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล