Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 5/2566)
     

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
              1. ชื่อตำแหน่ง และขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่
              1.1  ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์  จำนวน  6  อัตรา
                     - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                     - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา
                     - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                     - ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                     ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                     2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                     3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                     4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                     5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

              1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
                     - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                     - ประจำงานวินัยและติติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา
                     - ประจำวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
                     ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                     1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                     2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                     3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล