Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2566)
สังกัดงานพัฒนากายภาพ และรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
     

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
              ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์  และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ หน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล