Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566)  จำนวน  2  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นั้น

                บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล