Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566)
     

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

              1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่ง
              1.1 ประเภทตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา
                    - คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                    - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  2  อัตรา
                    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

              ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
              1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
              2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
              3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล