Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2566)
   
 

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2566) ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นั้น  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
               ทั้งนี้  ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล