Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566
   

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล