Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้
ครั้งที่ 5/2565
 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  (สายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล