Accessibility Tools

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน)
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) จำนวน ๙ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล