Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 28 มีนาคม 2565 2162
ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 22 มีนาคม 2565 1864
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 140 เครื่อง 07 มีนาคม 2565 2700
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จํานวน 30 กล้อง 03 มีนาคม 2565 2747
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 27 กันยายน 2564 2968
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 16 กันยายน 2564 2982
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้ง2) 10 สิงหาคม 2564 2878
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 10 มิถุนายน 2564 2812
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบความสามารถ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน 10 มิถุนายน 2564 2792
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) 19 พฤษภาคม 2564 2802