ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2564

         วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผศ.ดณ.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีการหารือระบบและกลไกลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆเพื่อการดำเนินการจัดทำ (ร่าง)แผนบริการวิชาการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและสังคม ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกระบวนการต่างๆที่เชื่อมโยงกับคณะ สำนักและหน่วยงานภายในเพื่อรอ’รับกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2563

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร