มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีมU2T และเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดอบรมพัฒนาการสื่อสารช่องทางออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ตำบลเจ็ดเสมียน

         วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลเจ็ดเสมียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยเขมรตำบลเจ็ดเสมียน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยอาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม โดยทีมงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลเจ็ดเสมียนร่วมกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารทางออนไลน์ ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงจาก SMEsรูปแบบต่างๆไปสู่ Smart Enterpris หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกยุค 4.0 ซึ่งในการอบรมนางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้แนวนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสถานการณ์โควิด 19ในครั้งนี้ด้วย
         สำหรับการอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และเทคนิคการสร้างเรื่องเล่าข่าวสารออนไลน์ และอาจารย์ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวพรรณษร ปฐมาภินันท์ และคณะร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตรย์ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าและผู้นำชุมชนตำบลเจ็ดเสมียนร่วมการอบรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร