กกท.จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักราชบุรี กรณีเลื่อนการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนจากสถานการณ์โควิด19

          วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมหารือผู้ประกอบการธุรกิจที่พักจังหวัดราชบุรี กรณีการเลื่อนการจัดโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2564 โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและอาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณะทำงานจอมบึงมาราธอนเป็นผู้ดำเนินการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนผู้ประกอบบการธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรีที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ร่วมประชุมด้วยระบบ Zoom Online ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีได้กำหนดเลื่อนการจัดงานโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2564 ครั้งที่ 36 Challenge of Legend จากวันที่ 16-17 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)ยังไม่คลี่คลายและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อฯได้มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยคณะทำงานโครงการสสส.จอมบึงมาราธอนจึงขอเลื่อนการจัดโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2564 เป็นวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แต่เนื่องจากการเลื่อนการจัดงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักวิ่งกว่า 10,000 คน ที่ได้จองที่พักไว้กับผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ทต่างๆในจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสร้างความเชื่อมั่นในการต้อนรับและดูแลนักวิ่ง นักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในประเด็นต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนปัญหาของสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ และทุกฝ่ายก็พร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน รวมถึงให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ซึ่งข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆทางมหาวิทยาลัยก็จะไปนำเสนอกับคณะทำงานจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน เพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร