ประชุมหารือการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิศวกรสังคม

           วันที่ 8 มิ.ย.64 อาจารย์ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฯเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชุมหารือการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะคำอธิบายรายวิชาเพื่อกำหนดจัดทำหลักสูตรในรายวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิศวกรสังคมและบริบทของมหาวิทยาลัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร