ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงาน ศปปค.MCRU หารือการจัดสถานที่ฉีดวัคซีน

           วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์คณะทำงานศูนย์ประสานงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศปปค.MCRU) โดยมีวาระเพื่อปรึกษาหารือในการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นทางกระทรวงอว.จะจัดสรรวัคซีนให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยในการประชุมคณะทำงานเห็นชอบให้ใช้หอประชุมรัตนพฤกษ์เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนพร้อมจะมีการประชุมหารือวางแผนในการดำเนินการอีกครั้ง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร