ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรีร่วมกับวัดธัมรัตคูหาและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรีและคณะร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี และวัดธัมรัตคูหา ซึ่งพระอาจารย์สุนทร สุนฺทโรภิกขุ วัดธัมรัตคูหา เจ้าอาวาสวัดวัดธัมรัตคูหา ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลหนองกวางร่วมกิจกรรม ณ วัดธัมรัตคูหา ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติและกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรม โดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี จึงร่วมวัดธัมรัตคูหาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
            ในส่วนโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยวัดธัมรัตคูหาจัดทำนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 11 ไร่ 45 ตารางวา ทางศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรีได้นำกล้าไม้มาร่วมปลูกในพื้นที่บริเวณวัดธัมรัตคูหา และมีการติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดป้ายชื่อพันธ์ไม้ต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ไม้และสร้างการมีส่วนร่วมให้พระสงฆ์และชุมชนได้ดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการสนับสนุนส่งเสริมในการอนุรักษ์ดูแลป่าไม้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของวัดธัมรัตคูหาก็ได้มีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร