ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมคณะและกรรมการจากคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในการนี้ได้มีการประชุมผ่านออนไลน์สำหรับคณะกรรมการ ตามตามมาตรการควบคุมป้องกันในสถานการณ์โควิด 19

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร