ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 1

               วันที่ 28 เมษายน 2564 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 /2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ พร้อมมอบเกียรติให้กับนักศึกษาทีมวิศวกรสังคม MCRUที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปสั้น หัวข้อ วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระแจ้งเพื่อทราบจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการและแผนของมหาวิทยาลัยในการป้องกันคบคุมโควิด 19 รวมถึงข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม แบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล และการประชุมมีวาระเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดีเรื่องต่างๆ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยในการประชุมได้มีมาตรการควบคุมป้องกันโควิด19 ตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร